உடனடியான பின்னூட்டம்

Immediate one to one feedback & assessment techniques

நீங்கள் இருபத்தி மூன்றாம் தொகுப்பு மாணவர்கள்

You are our 23rd batch

முந்தைய மாணாக்களின் அனுபவங்கள் மற்றும் கற்றல்

Experiences & Learninhgs from our previous batches

நேரடியான தனிப்பட்ட பயிற்சி

Will take separate attention on each individual student

படிப்படியான பயிற்சி மற்றும் வழிகாட்டுதல்

Step by step guidance and training

நிரூபிக்கப்பட்ட தேர்வு உத்திகள்

Proven strategy

23

Batches have already written exams

12

Dozen of mock test/exam

100

Set of detailed CCL exam specific online and offline dialogue materials

1000

CCL Specific Vocabulary Bank

Topics - The dialogues used will reflect real-life situations in Australian daily life and society.

 • Health - உடல்நலம் / சுகாதாரம்
 • Legal - சட்டபூர்வமான
 • Consumer affairs - நுகர்வோர் விவகாரங்கள்
 • Immigration and settlement - குடியேற்றம் மற்றும் தீர்வுகள்
 • Insurance - காப்பீடு
 • Community - _________
 • Education - _________
 • Social services - _________
 • Finance - _________
 • Housing - _________
 • Business - _________
 • Employment - _________

*Frequently Asked Questions


NAATI CCL testing now can be done ONLINE

Credentialed Community Language (CCL) Tests are run regularly throughout the year. When you apply to sit your test, you'll be able to see the tests available. 

Sign in to your myNAATI account to view upcoming test dates. When you fill out an application, you will be able to see the next available test places for your language and location. 

Outside of the dates listed in myNAATI, Naati may open up more test sessions based on demand.

In some languages there is extremely high demand for CCL test places. This means there may be several months (eg. 4-6) between submitting your application and sitting a test. 

NAATI reserves the right to amend or cancel test dates.

Read  Preparing Application Evidence.  and make sure you have everything needed before starting your application.

To apply, you will need to register in Naati customer portal, myNAATI

After you’ve registered you can make your application from myNAATI.    

 1. Once they’ve processed your application, which can take up to seven business days, you will receive an email stating the outcome. 
 2. If successful you’ll be able to make payment and select a test date.

NAATI has created some free preparation materials. Read  Getting The Most Out of the Practice Materials and click on this to download tamil materials

Naati do not offer or endorse any kind of CCL preparation courses or workshops.

NAATI CCL tests are delivered over the internet via Microsoft Teams.

The test consists of two dialogue recordings. Each dialogue represents a conversation between a native English Speaker and a native Language Other Than English (LOTE) speaker. Each dialogue is approximately 300 words, with about half in English and half in the LOTE. The dialogues are divided into segments of 35 words or less.

Further information can be found through the Candidate Instructions

A minimum of two examiners will assess a candidate’s ability to communicate effectively in English and a LOTE.

Two significant factors that contribute to assessment are:

 • Language Quality – competency in both English and LOTE
 • Language Register – the level of formality with which a candidate transfers the meaning

 • Marks are deducted for errors. Examiners consider the types of errors in your performance and how these impact on your overall communication.

  Errors for which the examiners deduct a candidate’s score are:

 • Accuracy (correctness of information)
 • Distortions (misrepresentation of information)
 • Omissions (removal of information)
 • Insertions (addition of information)

 • Each examiner awards your results individually. In situations where the examiners disagree about the performance of a candidate, additional examiners will assess your test to help determine your final result.

  The Test comprises of two dialogues; each worth 45 marks. In order to pass the test, a candidate requires at least 29 marks in each dialogue and an overall score of 63 out of 90.   

  The result for the CCL Test will be given as:

 • Pass: 63 or higher (marks out of 90)
 • Marginal Fail: between 55 and 62.5 (marks out of 90)
 • Clear Fail: less than 55 (marks out of 90)

 • In situations where a candidate achieves 23 out of 45 in Dialogue 1, 41 out of 45 in Dialogue 2 and an Overall Score of 64 out of 90, the result given will be CLEAR FAIL as the candidate hasn’t achieved required score in Dialogue 1 (i.e. 29).

  Results are sent via email within 8-10 weeks of the test date.

  Credentialed Community Language (CCL) test results are valid for three years from the date of issue. 

  After your test has expired, you cannot use it to claim CCL points.  

  Yes. If you are awarded a NAATI certification you can claim Credentialed Community Language (CCL) points without sitting another test. 

  However, if you are awarded Recognised Practising Interpreter or Recognised Practising Translator you cannot claim CCL points.

  To claim your CCL points, you need to provide a copy of your official credentialing letter with your visa application.

  If you need to download a new copy of your letter, you will need to login to myNAATI.

  Still have questions or unsure about CCL testing? The answer may be on NAATI CCL page, or email us at saaralnaati@gmail.com> or directly  info@naati.com.au